Nieuwe Thermen

SVO|PL biedt met Nieuwe Thermen een krachtig, aanvullend onderwijsconcept in Parkstad, gericht op leerlingen…

=

… met een gemengd vmbo-t- en/of havoadvies van de basisschool;

=

… die eigen keuzes kunnen maken;
… die op een andere manier willen leren binnen, maar ook buiten de schoolmuren;
… die theoretisch én praktisch ingesteld zijn;
… die ondernemend en creatief zijn;
… die zelfstandig kunnen werken;
… die zich prettig voelen bij een aanbod van verschillende werkvormen;
… die in steeds wisselende groepssamenstellingen kunnen werken;
… die hun eigen leermogelijkheden ontdekken binnen geleide keuzevrijheid;
… die houden van afwisseling.

=

… met ouders die geloven in ons onderwijsconcept en die zich actief inzetten voor een sterke relatie school-ouder-kind.

Voor deze leerlingen is er nu een school die leidt tot een vmbo-t diploma of een goed voorbereide doorstroom naar 4-havo op een andere school: Nieuwe Thermen.

Onze visie op onderwijs

Op Nieuwe Thermen vormen leerlingen en volwassenen met elkaar een veilige en tegelijk open leer- en leefgemeenschap. We streven naar een open houding van leerlingen en medewerkers naar elkaar toe, vanuit de gedachte: ‘alles kan, en als het niet kan, kan het altijd nog anders’.

We leren doorlopend met en van elkaar, in steeds wisselende groepen, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Er is sprake van een weloverwogen balans van kennisvergaring, persoonlijke ontwikkeling en het verwerven van vaardigheden. Deze totale ontwikkeling wordt weergegeven in de Thermenmeter, die iedere leerling twee keer per jaar ontvangt. De inhoud van de Thermenmeter wordt door mentor-coach, leerling en ouders samen opgesteld.

Kennisvergaring

We werken binnen de Nieuwe Thermen met verschillende vakgebieden, die we domeinen noemen. Alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen krijgen hierin een plek. Aspecten van taal, rekenen, burgerschap en cultuur komen als een rode draad in ons totale onderwijsaanbod terug. Elke periode staat een thema centraal waarin domeinoverstijgend gewerkt wordt.

=

We plannen in het rooster elke dag vaste instructiemomenten bij de vakgebieden. Daarnaast nemen we ruimschoots tijd voor verdieping rondom thema’s.

=

Bij alle vakgebieden werken we in ‘levels’: vmbo-t level of havo-level. De vmbo-t levels zijn voor iedere leerling verplicht. Daarin bieden we de stof van alle eindtermen en kerndoelen aan. Per vak bieden we ook het havo-level aan voor de leerlingen die dit aankunnen.

=

We bieden de leerlingen de mogelijkheid om aan het einde van de lesdag op school verder te werken aan hun ontwikkeling tijdens het werken na school.

=

Naast het toetsen voor cijfers zijn we er ook op gericht te toetsen hoe de leerling ervoor staat. We toetsen ook om van te leren, een toets is een diagnostisch instrument.

=

We prikkelen steeds opnieuw de creativiteit, nieuwsgierigheid en ondernemingsgeest.

Betekenisvol leren

Het leren op de Nieuwe Thermen is betekenisvol:

=

Leerlingen ontdekken en leren wat ze moeten doen om te leren.

=

Ze begrijpen waarom ze iets leren en bedenken daarnaast wat ze zelf kunnen leren en waarin ze willen uitblinken.

=

Wat leerlingen tijdens het leren maken of doen, is ook voor anderen interessant. Zo blijft leren uitdagend en plezierig.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van onze school. Met duurzaamheid bedoelen we dat:

=

datgene wat leerlingen leren blijvend is, van henzelf wordt, en ze er daardoor bij betrokken raken

=

leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving van nu en die van morgen

=

we werken aan onderlinge verbondenheid en het besef dat we allemaal deel uitmaken van één samenhangend systeem

Persoonlijke ontwikkeling

‘Droom, denk, durf, doe’ als vertrekpunt

Onze leerlingen ontwikkelen het besef dat ze altijd en overal leren en kunnen leren. Wij stimuleren de leerlingen namelijk hun kennis overal vandaan te halen:

  • tijdens instructie- en mentor-coachmomenten;
  • door externe leerlabs in en buiten de school;
  • uit boeken;
  • uit andere bronnen, waaronder digitale tools.

We halen de wereld de school in en gaan samen naar buiten. We leren door buitenschoolse leerplekken (externe leerlabs) op te zoeken, regionale en (inter)nationale netwerken op te bouwen, onderzoek te doen, creatief en ondernemend te zijn.

Ons motto is: droom, denk, durf, doe!

 

Binnen én buiten leren

Ons schoolgebouw voelt als een veilige haven waar een ieder zijn eigen basis-leerplek heeft. Daarnaast maken we van reeds bestaande, inspirerende leeromgevingen in Parkstad onze eigen labs. Denk daarbij aan plaatsen waar je leert coderen en 3d-printen, of een geschiedenisles tussen de Romeinse overblijfselen, economie op een bedrijfslocatie, biologie in de buitenlucht, dans, muziek en drama in een theater, technologie in een rijke IT-omgeving, en projecten in de praktijklokalen van andere SVO|PL-scholen. Maar ook de directe omgeving, zoals het park, de buurt en de sporthal zien we als onze leeromgeving.

Wij zijn ons bewust van onze unieke ligging in de Euregio. Die speelt een belangrijke rol in ons taalonderwijs, en vanzelfsprekend bij de andere vakgebieden, de oriëntatie op de arbeidsmarkt en de internationale uitwisselingen.

 

“We leren niet online als de werkelijkheid dichtbij is.

Vaardigheden

Naast het vergaren van kennis vinden we het ontwikkelen van vaardigheden cruciaal. Denk daarbij aan:

N

Persoonlijke vaardigheden (IK)

Onbevooroordeeld luisteren, slimmer plannen en werken (lifehacking), structuur aanbrengen, leren leren, kritisch denken, leren discussiëren, uitdagingen durven aangaan, doorzettingsvermogen tonen, durven te presteren, nieuwsgierig zijn, creatief zijn, probleemoplossend vermogen ontwikkelen, een ondernemende houding hebben, ict-vaardig worden, zelfstandig zijn, groeien in zelfsturing, initiatief tonen, leren dat je de ander een plezier kunt doen, droom-denk-durf-doe als basishouding hebben, weten wat je goed kunt en leuk vindt, kunnen inschatten wat haalbaar is, kunnen dealen met de realiteit van onvolkomenheid en dus leren omgaan met tegenslagen en het ontwikkelen van een positieve groei-mindset, …

N

Interpersoonlijke vaardigheden (WIJ)

Samenwerken, communiceren, informatie verwerven, verwerken en toepassen in wisselende situaties, productief zijn, leren met conflicten om te gaan, probleemoplossend als groep denken, samen maken/ creëren en vervolgens delen, …

Zo onderscheiden we ons

=

We kiezen voor basisgroepen, die niet constant van dezelfde samenstelling zijn en steeds wisselen.

=

Ons belangrijkste doel is om de leerling te motiveren zichzelf optimaal te ontwikkelen en hem daarbij krachtig te ondersteunen.

=

De leerling leert zelf keuzes maken binnen een duidelijke structuur, waarbinnen wij het mogen maken van fouten van belang vinden, omdat dit bijdraagt aan zijn ontwikkeling.

=

We kiezen voor een groot en gevarieerd aanbod van leeromgevingen, zowel binnen als buiten de schoolmuren, waaronder externe leerlabs.

=

We maken gebruik van interne en externe expertise, die ook buiten het eigen vakgebied kan liggen.

=

Er is veel aandacht voor ‘leren leren’ en het ontwikkelen van een onderzoekende en ondernemende leerhouding.

=

Dat geldt ook voor het ontwikkelen van (inter)persoonlijke vaardigheden. De leerling stelt samen met zijn mentor-coach  en ouders zijn ontwikkeldoelen vast. De gesprekken over de voortgang bereiden de leerlingen voor.

=

We helpen de leerlingen bij het aanleren van de vaardigheid om doordachte keuzes te maken volgens het principe ‘droom, denk, durf, doe’.

=

Er zijn dagelijkse contactmomenten tussen de mentor-coach en zijn leerlingen en ook de lijn naar de ouders is kort.

=

De ouderbetrokkenheid is groot.

Onze kernwaarden

=

Betekenisvol leren

=

Duurzaamheid

=

Echt contact

=

Leer- en leefgemeenschap

=

Onderzoekend

=

Ondernemend

=

Persoonlijke ontwikkeling

=

Thematisch werken

=

Uitdagende leeromgeving

=

Leren buiten de schoolmuren

Onze werkwijze

De rol van de mentor-coach

De mentor-coach begeleidt en helpt de leerling tijdens zijn ontwikkeling. Op onze school helpt en stimuleert de mentor-coach de leerling het beste uit zichzelf te halen en zijn talenten te ontwikkelen.

Er zijn korte lijnen naar de ouders en de collega’s over de voortgang van de leerresultaten en de persoonlijke ontwikkeling van een leerling. De ouders zijn actief betrokken bij het leerproces van hun kind en de school.

Zo doen we dat in de praktijk:

=

Bijna iedere docent is mentor-coach van een kleine groep leerlingen (12- 15)

=

De mentor-coach start de dag met de groep tijdens het MC-moment.

=

Ieder thema wordt gezamenlijk afgesloten om te laten zien waar we trots op zijn

=

De mentor-coach is de contactpersoon voor de Thermenmeter.

Leer- en leefgemeenschap

We streven naar een veilig leerklimaat en denken dat leerprestaties bevorderd worden als er binnen Nieuwe Thermen sprake is van een hechte gemeenschap waarin iedereen zich voor elkaar en de leergemeenschap verantwoordelijk voelt. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun vak, mentor-coachgroep of specifieke taken en ook voor elke leerling die bij hen aanklopt.

Leerlingen ervaren dat ze iedereen op school kunnen aanspreken en dat dit hen telkens verder helpt. Samen zijn we verantwoordelijk voor het bedenken en nakomen van leefregels en de sfeer in het gebouw.

De rol van het team

Wij werken vanuit het besef dat de mensen die het uitvoeren de belangrijkste succesfactor voor ons onderwijsconcept zijn. De teamleden (docenten en andere medewerkers) innoveren, zijn pedagogisch sterk, didactisch bekwaam en houden hun vakkennis op peil. Zij weten hoe ze ertoe (kunnen) doen en brengen dat ook in hun gedrag tot uiting en passen zelf ook het principe van een leven lang leren toe.

De rol van de docent is belangrijk in het aanbieden van keuzes, het steeds opnieuw stellen van prikkelende vragen, kennis overdragen, stimuleren en motiveren, corrigeren en op weg helpen. Medewerkers geven als team vorm aan het geheel van hun taken en verantwoordelijkheden. Ze maken binnen het teamverband bewust gebruikt van elkaars kennis en kunde.

“We leren samen!

Inrichting van het onderwijs

Vakgebieden

Domeinen:

Taal & Cultuur

Mens & Maatschappij

Natuur & Technologie

j

Kunst & Ontwerpen

Sport & Bewegen

Wiskunde & Rekenen

Het beheersen van de Nederlandse en Engelse taal krijgt voldoende aandacht. Gezien de ligging van Parkstad vinden we Duits ook een belangrijke taal. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om naast Nederlands, Engels en Duits ook nog een andere taal te leren. Deze taal leren ze hoofdzakelijk zelfstandig.

Wiskunde & Rekenen helpen leerlingen logisch te redeneren en om te gaan met getallen, verhoudingen en statistiek.

Bij het werken in thema’s wordt domeinoverstijgend gewerkt zodat er samenhang ontstaat. De thema’s zijn herkenbaar voor leerlingen. Dit vergroot de betrokkenheid en motivatie.

Rooster

Het rooster is het systeem waarmee we ervoor zorgen dat onze visie op onderwijs dagelijks op de best mogelijke wijze wordt waargemaakt. We werken hoofdzakelijk met een vaste roosterstructuur. We creëren momenten voor vraaggericht (ver)werken en aanbodgerichte instructiemomenten, plannen tijd in voor groepswerk en individueel werken en voorzien in momenten van stilte. En we reserveren geregeld tijd voor eindpresentaties door leerlingen over bepaalde blokken of vakken, waarvoor ook ouders en externen kunnen worden uitgenodigd.

In het rooster is wekelijks een dagdeel opgenomen voor het werken in de externe leerlabs buiten de schoolmuren.

Tijdens het MC-moment komen zaken aan de orde als: dag- en weekplanning, voortgang, reflecteren, welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, actualiteit, het groepsproces en leren leren.

Gebouw

Het gebouw van Nieuwe Thermen heeft de uitstraling van een echt leer- en leefbaken in de buurt.

Het gebouw beschikt over grote domeinruimtes, instructielokalen, een atelier, een aula en een presentatieruimte. Tevens is het gebouw volledig WiFi-dekkend.