Op 1 juli 2013 treedt de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking.

Doel is om het handelen van professionals te verbeteren bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle organisaties die werken met kinderen en ouders zijn verplicht een meldcode te hanteren bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Meer informatie zie Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zie ook www.meldcode.nl

Scholen vervullen een cruciale rol bij het bieden van een veilige omgeving voor de kinderen, want alle kinderen gaan immers naar school en worden gezien door een leerkracht. Door SVOPL is een protocol opgesteld hierover:

Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SVOPL